Senior Cloud Engineer

Description of the company

We believe in a sustainable, profitable and pleasant future for a dairy farmer by combining robotization, engineering and farmer knowledge.

That started 70 years ago with a dream of two brothers in Maassluis, since then we have been an innovative leader in automated systems for dairy farmers all over the world. With 1,600 specialized professionals, we are constantly working on new agricultural revolutions. We still do this from our Campus in Maasluis, the building with the highest achievable sustainability performance in the Netherlands, but also worldwide. With the aim of making dairy farming (also) interesting for the next generation.

Job description

DevOps Engineer (Azure)

Do you want to work on the further development of cloud-based, data-intensive, self-healing, distributed systems? Do you want to learn everything from Google's SRE principles and apply them in practice? Are you familiar with the Four Golden Signals for monitoring distributed systems?

If so, read on!

Lely is looking for Cloud Engineers (Azure) who will take responsibility for the development, implementation, operation and maintenance of its cloud systems.

One of the projects you will be working on:

In an international team setting you will work on the development, implementation and management of end-to-end monitoring systems for the collection, processing and application of data to make Lely's cloud systems work optimally. One of the goals is to give these systems the intelligence so that they become self-healing as much as possible.

In this role you will be part of the Enterprise Cloud department, mainly of the team responsible for Lely's Cloud Platform. In addition to various applications, this platform hosts a distributed cloud-based software system that enables large-scale data collection and scalable processing of collected data from tens of thousands of Lely devices around the world.

Your role and responsibilities

 • You are responsible for optimal implementation, management and maintenance of software systems;
 • You ensure that the systems are already equipped with modules for monitoring during the system design and that they are self-healing after implementation;
 • You write Runbooks for the support departments to manually solve system problems;
 • You automate Runbooks and convert them into self-healing modules of the system;
 • You contribute to keeping knowledge within the DevOps domain in the company at a state-of-art level.

Job requirements

 • You act at least HBO level;
 • You have at least 3 years of relevant and demonstrable experience in a comparable role (a hands-on assessment is part of the application procedure);
 • You have good knowledge of scripting (Python, Bash);
 • You have good knowledge of Jenkins, Travis, Chef, Ansible, Puppet, Sensu, Docker, Kubernetes ... The more “check marks” the better;
 • You have basic knowledge of querying (e.g. SQL);
 • You are independent and you choose the right tools for the job;
 • You are constantly working to broaden and deepen your knowledge (mainly in the DevOps domain);
 • You have experience with the Agile way of working;
 • You have excellent knowledge of the English language, spoken and written and you have good communication skills;
 • EU citizenship is required.

Extra information

Due to our innovative culture, we are constantly on the move, which means that there are many challenges within the Enterprise Cloud department. This is your chance to become part of this ambitious and successful team. Further…

 • You will work with an enthusiastic and ambitious team;
 • Working in an international environment at one of the most innovative organizations in the Netherlands;
 • You will work in the most sustainable office and production location in Europe;
 • Freedom in organizing your own work;
 • A good salary that matches the challenge in relation to your knowledge and experience;
 • 27 vacation days and 13 scheduled days off;
 • the possibility to sell 6 scheduled days off per year;
 • flexibility in working hours and workplace;
 • contribution towards various insurance premiums;
 • Lely Academy with a range of different courses that you can follow without obligations;
 • Company restaurant with a rich and healthy range;
 • Working in an enthusiastic and ambitious team.

In order to respond to the food challenge for 2050, it is very important to continue to deal responsibly with people, animals and the environment. For us, it means that we want to be a reliable long-term partner for our customers. And we also want to pass the world on to the next generation by developing our products sustainably. You can contribute to the realization of this dream.

Interested?

Apply now via the 'Apply' button.

In addition, Family Business of the Year 2019, Great Place to Work certified and much more ...

Recruitment & selection agency, consultancy and / or secondment agency? We appreciate the interest, but we are looking for all our candidates directly. We understand that you as an intermediary want to present the candidates with our great positions and thus contribute to our ambitions, but this is not how we have organized our recruitment. This means that all unsolicited profiles presented on Lely vacancies will be treated as direct applications.

 

- - - - - - - - - -

 

Beschrijving van het bedrijf

Een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor een melkveehouder door robotisering, engineering en boerenkennis te combineren, daar geloven we in.

Dat begon 70 jaar geleden met een droom van twee broers in Maassluis, sindsdien zijn we innovatieve koploper in geautomatiseerde systemen voor melkveehouders over de hele wereld. Met 1.600 gespecialiseerde professionals werken we constant aan nieuwe agrarische revoluties. Dat doen we nog steeds vanuit onze Campus in Maasluis, het gebouw met de hoogst haalbare duurzaamheidsprestaties van Nederland, maar ook wereldwijd. Met als doel, melkveehouden voor een volgende generatie (ook) interessant te maken.

Functieomschrijving

DevOps Engineer (Azure)

Wil je werken aan de doorontwikkeling van cloud-gebaseerde, data-intensieve, zelfherstellende, gedistribueerde systemen? Wil je alles leren van de SRE-principes van Google en deze in de praktijk toepassen? Ben je bekend met de Four Golden Signals voor het monitoren van gedistribueerde systemen?

Zo ja, lees dan snel verder!

Lely is op zoek naar Cloud Engineers (Azure) die de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling, implementatie, werking en onderhoud van haar cloud systemen.

Eén van de projecten waar je aan zult werken:

In een internationale teamsetting werk je aan de ontwikkeling, implementatie en beheer van end-to-end monitoring systemen voor het verzamelen, verwerken en toepassen van gegevens om de cloud systemen van Lely optimaal te laten werken. Eén van de doelen is om deze systemen de intelligentie mee te geven zodat deze zo veel als mogelijk zelfherstellend worden.

In deze rol maak je deel uit van de Enterprise Cloud-afdeling, voornamelijk van het team dat verantwoordelijk is voor het Cloud Platform van Lely. Naast verschillende applicaties, host dit platform een ​​gedistribueerd cloud-gebaseerd softwaresysteem dat grootschalige gegevensverzameling en schaalbare verwerking van verzamelde gegevens van tienduizenden Lely-apparaten over de hele wereld mogelijk maakt.

Jouw rol en verantwoordelijkheden

 • Je draagt zorg voor optimaal te implementeren, te managen en te onderhouden softwaresystemen;
 • Je zorgt ervoor dat de systemen al tijdens het systeemontwerp zijn uitgerust met modules voor monitoring en na implementatie zelfherstellend zijn;
 • Je schrijft Runbooks voor de support-afdelingen om systeemproblemen handmatig op te lossen;
 • Je automatiseert Runbooks en zet deze om in zelfherstellende modules van het systeem;
 • Je draagt bij aan het op state-of-art niveau houden van kennis binnen het DevOps-domein in het bedrijf.

Functie-eisen

 • Je acteert minimaal HBO niveau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante en aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol (een hands-on assessment maakt deel uit van de sollicitatie procedure);
 • Je hebt goede kennis van scripting (Python, Bash);
 • Je hebt goede kennis van Jenkins, Travis, Chef, Ansible, Puppet, Sensu, Docker, Kubernetes... Hoe meer “vinkjes”, hoe beter;
 • Je hebt basis kennis van querying (bijvoorbeeld SQL);
 • Je bent zelfstandig en je kiest de juiste tools voor de klus;
 • Je bent continu bezig om je kennis te verbreden en verdiepen (voornamelijk in het DevOps-domein);
 • Je hebt ervaring met de Agile-manier van werken;
 • Je hebt uitstekende kennis van de Engelse taal, in woord en geschrift en bent communicatief vaardig;
 • EU-burgerschap is vereist.

Extra informatie

Door onze innovatieve cultuur zijn wij steeds in beweging en dat betekent dat er enorm veel uitdagingen liggen binnen de Enterprise Cloud-afdeling afdeling. Dit is jouw kans om een onderdeel te worden van dit ambitieuze en succesvolle team. Verder…

 • Je gaat aan de slag met een enthousiast en ambitieus team; 
 • Werken in een internationale omgeving bij één van de meest innovatieve organisaties van Nederland; 
 • Je komt te werken in het duurzaamste kantoor en productielocatie van Europa;
 • Vrijheid in het organiseren van je eigen werk; 
 • Een goed salaris die past bij de uitdaging in relatie tot jouw kennis en ervaring; 
 • 27 vakantiedagen en 13 roostervrije dagen;
 • de mogelijkheid om per jaar 6 roostervrije dagen te verkopen;
 • flexibiliteit in werktijden en werkplek;
 • tegemoetkoming in diverse verzekeringspremies;
 • Lely Academy met een aanbod van verschillende opleidingen die je zonder verplichtingen kunt volgen;
 • Bedrijfsrestaurant met een rijk en gezond aanbod;
 • Werken in een enthousiast en ambitieus team.

Om antwoord te kunnen geven op de voedsel uitdaging voor 2050 is het van groot belang om verantwoord met mens, dier en milieu te blijven omgaan. Voor ons betekent het dat we een betrouwbare partner voor de lange termijn willen zijn voor onze klanten. En daarnaast willen we de wereld doorgeven aan de volgende generatie door het duurzaam ontwikkelen van onze producten. Jij kan een bijdrage leveren in het realiseren van deze droom. 

Interesse?

Solliciteer nu via de 'Solliciteer' button.

Daarnaast ook Familiebedrijf van het jaar 2019, Great Place to Work gecertificeerd en nog veel meer... 

Werving & selectiebureau, consultancy en/of detacheringsbureau? We stellen de interesse op prijs, maar we zoeken al onze kandidaten rechtstreeks. We begrijpen dat jullie als intermediair de kandidaten onze toffe posities willen voorleggen en zo bijdragen aan onze ambities, maar dit is niet hoe wij onze werving hebben ingericht. Dit betekent dat alle ongevraagde profielen die worden aangeboden op Lely vacatures, als directe sollicitaties zullen worden behandeld.


Similar searches: Permanent, Engineering & Electronics, Data Administrator, Production, Manufacturing & Operations, Security Engineer, Systems Administrator, Systems Manager